សំណួរប្រឡងឯកទេស មានកំណត់នាទី: សម្រាប់ Users ដែលបានរៀនសំណួរអស់ហើយ ចង់ធ្វើតេស្តសាកល្បង និង បង្កើនល្បឿន ដើម្បីសម្របខ្លួនជាមួយការប្រឡងជាក់ស្តែង៕

សំណួរ ជាភាសា អង់គ្លេស (USMLE) ជាមួយនឹងការពន្យល់ មានចែកជា១០០សំណួរតូច ងាយស្រួល សម្រាប់ អ្នកចាប់ផ្តើមរៀន និងបែងចែក schedule ក្នុងការរៀន៕

សំណួរ ភាសាបារាំង នៅឆ្នាំ២០១៧៕

សំណួរ ជាភាសា អង់គ្លេស (USMLE) មិនមានការពន្យល់ មិនមានការបែងចែកជា១០០សំណួរតូចៗទេ ងាយស្រួលក្នងការ ធ្វើ និងរំលឹកឡើងវិញ៕