សំណួរ សម្រាប់ វេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅ ឆ្នាំទី៧ ទី៨ និង ការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ៕